Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Helle Sinkbaek Coaching & Therapie (HS)
De opdrachtgever: de rechtspersoon die de opdracht verstrekt.
De overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en HS.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen HS en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes

1. De door HS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. HS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Opdrachten en annulering

1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
2. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen twee werkdagen (48 uur) voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
3. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Annuleren van individuele consult

Annuleren van individuele consulten tussen HS en cliënt dienen minimaal 48 uur van te voren afgezegd te worden. Deze worden dan niet in rekening gebracht. Binnen 48 uur van het consult wordt 100% in rekening gebracht.

Artikel 6. Locatie

De diensten worden geleverd op de locatie waar de Praktijk ‘Sinkbaek Coaching & Therapie’ gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.

Artikel 7. Duur

De duur van een consult is 1,5 uur.

Artikel 8. Beroepscodes

Helle Sinkbaek is lid van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP) en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT). Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van de psycholoog getoetst kan worden.

Artikel 9. Contractduur

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 10. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of opdracht.
2. Aan de opdracht zal door HS niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

Als opdrachtgever of en/of cliënt klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening dan wordt u verzocht dit met HS te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kan de klacht voorgelegd worden aan het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit college toetst het gedrag/beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels van de beroepscode (zie www.psynip.nl)

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van HS en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Schriftelijke afwijking

Van deze voorwaarden kan alleen na schriftelijk akkoord worden afgeweken.

Artikel 14. Nederlands recht

Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen HS en cliënt is Nederlands recht van toepassing.